Dostęp do informacji publicznej

 

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r – t.j. z dnia 19 listopada 2015r (Dz.U.z 2015r poz. 2058 ze zm.).

Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Rejonowego w Skierniewicach. Dostęp do takiej informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest przez Sąd w następujący sposób: 

  • na pisemny wniosek skierowany na adres Sądu Rejonowego w Skierniewicach
  •  faksem na numery:  (46) 811-22-95 lub (46) 811-22-90
  • e-mailem: boi@skierniewice.sr.gov.pl lub sekretariat.prezesa@skierniewice.sr.gov.pl
  • w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

 

 W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona.

 pobierz: wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia złożenia wniosku.

 Jeżeli informacja publiczna nie może być  udostępniona w terminie – Sąd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz wskazuje termin, w jakim udostępni informację – nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Sąd Rejonowy w Skierniewicach powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-06-08
Publikacja w dniu:
2016-06-08
Opis zmiany:
dodano do pobrania wniosek o udostępnienie informacji publicznej