Formularz kontaktowy

Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Ul. Reymonta 12/14

96-100 Skierniewice

tel. 0-46 83-44-940 fax 0-46 81-12-295


Zasady korzystania z formularza kontaktowego:

  • Pracownicy Sądu nie udzielają porad prawnych.
  • W ramach odpowiedzi na zapytanie nadesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego Sąd udziela informacji, które nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Zakres udzielanych tą drogą informacji dotyczących spraw prowadzonych w Sądzie nie może wykraczać poza informacje dotyczące:

- terminów oraz miejsca posiedzeń i rozpraw,
- daty rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie,
- czynności dotyczących postępowania międzyinstancyjnego.

  • Wyżej wymienione informacje dotyczące poszczególnych spraw podawane będą wyłącznie wówczas, gdy treść zapytania zawierać będzie dane osobowe strony lub uczestnika postępowania (imię, nazwisko, adres) oraz sygnaturę akt sprawy; w razie braku w zapytaniu tych danych – nadawcy zostanie e-mailem udzielona odpowiedź o odmowie podania żądanych informacji drogą e-mailową (z podaniem przyczyny).
  • Korespondencja przesyłana do Sądu za pośrednictwem formularza kontaktowego nie może być traktowana jako formalne pisma procesowe lub urzędowe.
  • Udzielenie odpowiedzi na korespondencję nadesłaną tą drogą odbywa się poprzez pocztę e-mail, na adres podany w formularzu. Odpowiedź powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
  • Korespondencja nadesłana tą drogą bez wskazania imienia i nazwiska nadawcy może zostać pozostawiona bez dalszego biegu i bez odpowiedzi.
  • Korespondencja nadesłana tą drogą zawierająca treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie lub też w inny sposób naruszające powagę Sądu zostaje pozostawione bez dalszego biegu i bez odpowiedzi; zasada ta nie wyklucza ewentualnej odpowiedzialności karnej nadawcy takiej korespondencji.

 

Informacje na temat funkcjonowania Sądu Rejonowego w Skierniewicach można uzyskać pod adresem boi@skierniewice.sr.gov.pl lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.