Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności Sądu

Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Skierniewicach przyjmowane są:

  • w formie pisemnej listownie na adres:


Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

  • złożone osobiście w Biurze Podawczym Sądu
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: fax: (46) 811-22-95 e-mail: sekretariat@skierniewice.sr.gov.pl
  • W formie ustnej interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmują Przewodniczący Wydziałów - jeśli skargi dotyczą pracy tych Wydziałów - po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę w Sekretariacie danego Wydziału


Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, dotyczących działalności Sądu
w każdy poniedziałek (Wiceprezes) i  w każdy czwartek (Prezes)
w godzinach od 10.00 do 13.00
po uprzednim, telefonicznym umówieniu się  na spotkanie pod nr telefonu (46) 83-44-933 (Sekretariat Prezesa)
 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności zarówno Sądu Okręgowego w Łodzi  i Sądu Rejonowego w Skierniewicach, organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach jest Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.

Tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Sądu określają:

  • rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2015.133 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz.524)

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie skarg i wniosków