Roboty remontowe w siedzibie wydziałów zamiejscowych mieszczących się w Rawie Mazowieckiej

Sąd Rejonowy w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na roboty remontowe
w siedzibie wydziałów zamiejscowych mieszczących się w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 17, w zakresie:

1) remont zjazdu do kotłowni od strony wewnętrznego parkingu budynku sądowego
i zastąpienie nawierzchni betonowej - kostką brukową; łączna powierzchnia wynosi 22 m.kw.;

w tym dwa fragmenty:
    płaski o rozmiarach 6,1 m x 1,8 m;
        oraz
    pochyły ze schodami o długości 7,10 m i szerokości 1,48 m,
   w tym część powierzchni zawiera schody o wymiarach
   5 m x 0,7 m oraz 1,2 x 0,8 x 0,6 m wysokości

2) wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową od strony frontowej budynku sądowego w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kościuszki 17 o łącznej powierzchni ok.310 m.kw.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych/ z wyłączeniem procedur opisanych w ustawie PZP.

Szacowana wartość przedmiotu zamówienia - do 30 000 euro. Jedynym kryterium wyboru jest zaoferowana cena brutto.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej.

Dodatkowo uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni pisemnie o rozstrzygnięciu
w zakresie wyboru firmy oraz oferowanej ceny.

Termin wykonania prac - 18 grudnia 2014r.

Oferty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Skierniewicach ul.Reymonta 12/14 lub w Rawie Mazowieckiej przy ul.Kościuszki 17 w pokoju nr 11 w terminie do dnia 21.11.2014r. godz.12.00. Osobą kontaktową w zakresie udzielenia dodatkowych informacji, ewentualnie okazania terenu prowadzonych robót jest z-ca kierownika oddziału administracyjnego Izabela Sibelska-Stachlewska tel.46 814-60-95.

Rejestr zmian dla: Roboty remontowe w siedzibie wydziałów zamiejscowych mieszczących się w Rawie Mazowieckiej