Mediacja

Międzynarodowy Dzień Mediacji: Idea polubownego rozwiązywania sporów jest cyklicznie propagowana podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzonego w październiku każdego roku.

 

W roku 2019  obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadają na dzień 17 października 2019r.   W dniach 14-18 października 2019r. obchodzimy Tygodzień Mediacji.

W związku z powyższym, w dniu 15 października 2019r (wtorek) w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach, ul. Reymonta 12/14,pokój 101 (I piętro)

odbędą się dyżury doświadczonych mediatorów:

 

od godz.     9.00 do 10.00 –  Pani notariusz Beaty Będkowskiej, wpisanej na listę mediatorów

                                                   Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

 od godz. 10.00 do  11.00 – Pana Łukasza Kazłowskiego, wpisanego na listę mediatorów

                                                   Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w Szczecinie

 

Mediatorzy są wpisani  na listę mediatorów prowadzoną przez prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi.

Zapraszamy wszystkie osoby, zarówno zainteresowane  polubownym, pozasądowym  rozwiązywaniem sporu, jak i sceptyków takiej metody,  a także  wszystkich chętnych do  poszerzenia wiedzy o mediacji.


Film promujący mediację przygotowany przez Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego 


Mediacja  to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

 W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.


Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sądy Powszechne zachęcają strony do prób polubownego rozwiązania sporu,  co można uczynić

 • przed skierowaniem sprawy do sądu  (tzw. mediacja pozasądowa) a także
 • w toku postępowania sądowego (każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego)


ZALETY MEDIACJI

 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,
 • sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
 • realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów


ZAWARCIE UGODY

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem.  Niezbędne jest przy tym złożenie do Sądu przez stronę wniosku o zatwierdzenie ugody.

Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.


LISTY MEDIATORÓW

Mediatora wspólnie wybierają strony albo Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.

Aktualna lista instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego dostępna jest na stronie:

Sądu Okręgowego w Łodzi


KOSZTY MEDIACJI

 • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady, w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
 • Koszty mediacji toczącej się na skutek skierowania przez sąd określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. (Dz. U. poz. 921).
 • Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.
 • W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji - strony uzgadniają razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
 • Koszty mediacji karnej i z nieletnim sprawcą czynu karalnego pokrywa w całości Skarb Państwa.


Zapraszamy na strony:

www.mediacja.gov.pl

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów

 

Rejestr zmian dla: Mediacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
dodanie informacji o obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
usunięcie nieaktualnych informacji dot. Tygodnia Mediacji w 2018r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
dodanie informacji o Tygodniu Mediacji i Międzynarodowym Dniu Mediacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
zamieszczono film promujący mediację
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-12-27
Publikacja w dniu:
2016-12-27
Opis zmiany:
aktualizacja informacji