Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Art.  175dc. §  2.  Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11, z póź.zm.)  -  Sąd Rejonowy w Skierniewicach uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości  i przysługujących prawach z tym związanych:

Administratorem  Pani/ Pana danych osobowych, jest  Sąd Rejonowy w Skierniewicach

(Art.  175db Prawa o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11, z póź.zm.)

reprezentowany przez:

Prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicachul. Reymonta 12/14,  96-100 Skierniewice

tel. (46) 83-44-933 e.mail:  sekretariat@skierniewice.sr.gov.pl

W Sądzie Rejonowym w Skierniewicach  został powołany z dniem 5 lipca 2018r: 

Inspektor Ochrony Danych  Pan Krzysztof Radecki,  z którym może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową na adres:  iod@skierniewice.sr.gov.pl  w celu uzyskania informacji w sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6  RODO – i jest niezbędne w celu realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań nałożonych na sądy.

Zakres danych przetwarzanych przez Sąd określa głównie ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz szereg innych aktów prawnych i wykonawczych.

W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom (odbiorcom) – wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Sądu Rejonowego w Skierniewicach i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Sąd nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również procedury profilowania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane w sposób zapewniający poufność i integralność oraz dostępność danych, przez okresy wynikające z regulacji obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.

Pani/Panu przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym dla postępowań sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach jest Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi (Art.  175dd. §  1.  Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11, z póź.zm.)

 

 


    Informacja dotycząca monitoringu:

Sąd Rejonowy w Skierniewicach prowadzi monitoring w budynku Sądu oraz jego najbliższego otoczenia. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w budynku i nie służy identyfikacji osób. Monitoring jest zgodny z przepisami RODO oraz prawa krajowego, zaś podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora. 


Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-08-29
Publikacja w dniu:
2019-08-29
Opis zmiany:
aktualizacja klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
aktualizacja klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
uzupełnienie informacji dot. Inspektora Ochrony Danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
dodano informację o monitoringu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
Utworzenie zakładki oraz dodanie klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d