Opłaty sądowe

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu - konta bankowe
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.
  • w placówkach innych banków 
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości  https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.

Wpłacających prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.


Znaki opłaty sądowej (e-znaki) można nabyć:

Wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądo­wej, wynosi 1500 zł.
 

Procedura zakupu e-znaku w budynku Sądu:

Opłatę za e-znak uiszcza się pracownikowi Sądu w formie wpłaty gotówkowej. Klient zakupujący znak otrzymuje e-znak wydrukowany na papierze samoprzylepnym (możliwy jest też wydruk na zwykłym papierze).  Na wniosek klienta - pracownik Sądu wydaje mu potwierdzenie wykonania zlecenia.

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.  Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko

Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów. Znaki opłaty sądowej skaso­wane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.


Opłaty sądowe dzieli się na:  stałe, stosunkowe albo podstawowe.

Wysokość opłat reguluje  ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.).

 

Przykłady opłat stałych:

Pozwy: Wysokość wpisu
o rozwód 600 zł
o separację 600 zł
o unieważnienie małżeństwa 200 zł
o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
o ustanowienie rozdzielności majątkowej 200 zł
o opróżnienie lokalu mieszkalnego 200 zł
o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł
Wnioski: Wysokość wpisu
- o dział spadku 500 zł
- o dział spadku na zgodny projekt działu spadku 300 zł
- o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności 1000 zł
- o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności gdy zawiera zgodny projekt działu 600 zł
- o przyjęcie lub odrzucenie spadku 100 zł
- o stwierdzenie nabycia spadku 100 zł
- o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części 100 zł
- o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie przed 18 rokiem życia 100 zł
- o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 1000 zł
- o zgodny wniosek małżonków w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 300 zł
- o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 2000 zł
- o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
- o zniesienie współwłasności

1000 zł

- o zniesienie współwłasności gdy zawiera zgodny projekt

300 zł

Inne pisma procesowe:

Wysokość wpisu

- apelacja 100 zł
- zażalenie 100 zł
- skarga na czynności komornika 50 zł
- skarga kasacyjna 100 zł

- skarga o wznowienie postępowania

100 zł

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji, zamieszczenie ustawy o kosztach sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
dodano ogólne informacje o opłatach i e-znakach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2016-06-28
Publikacja w dniu:
2016-06-28
Opis zmiany:
Poprawiono link do MS