Opłaty sądowe

Tradycyjne znaki opłaty sądowej (forma papierowa) wyszły z użycia z dniem 30 czerwca 2018r

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu - konta bankowe
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.
  • w placówkach innych banków 
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości  https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Skierniewicach prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. 

Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.


Znaki opłaty sądowej (w formie e-znaków) można nabyć:

Procedura zakupu e-znaku w budynku Sądu:

Opłatę za e-znak uiszcza się pracownikowi Sądu w formie wpłaty gotówkowej. Klient zakupujący znak otrzymuje e-znak wydrukowany na papierze samoprzylepnym (możliwy jest też wydruk na zwykłym papierze).  Na wniosek klienta - pracownik Sądu wydaje mu potwierdzenie wykonania zlecenia.

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.  Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.  Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.


Opłaty sądowe dzieli się na:  stałe, stosunkowe albo podstawowe

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w której przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ministerstwo Sprawiedliwości - opłaty

 Przykłady opłat stałych:

Wnioski Wysokość wpisu
- o ogłoszenie upadłości 1000 zł
- o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 40 zł
- o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 40 zł
- o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego 100 zł
- o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
- o wpis zastawu rejestowego do rejestru zastawów 200 zł
- o zmianę wpisu w rejestrze zastawów 100 zł
- o zarejestrowanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1000 zł
- o dział spadku 500 zł
- o dział spadku na zgodny projekt działu spadku 300 zł
- o przyjęcie lub odrzucenie spadku 50 zł
- o stwierdzenie nabycia spadku 50 zł
- o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części 40 zł
- o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie przed 18 rokiem życia 100 zł
- o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 1000 zł
- o zgodny wniosek małżonków w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 300 zł
- o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 2000 zł
- o ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
- o zniesienie współwłasności

1000 zł

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-04-16
Publikacja w dniu:
2018-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
dodano ogólne informacje o opłatach i e-znakach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2016-06-28
Publikacja w dniu:
2016-06-28
Opis zmiany:
Poprawiono link do MS