Rejestry i Ewidencje

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm).  Urządzenia te służą do rejestrowania czynności Sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych, stanowią podstawę oznaczenia i układu akt.  


W Sądzie Rejonowym w Skierniewicach prowadzi się następujące repertoria:  

 • w Wydziale Cywilnym: C, Ns, Nc, Co
 • w Wydziale Pracy: P, Np, Po,
 • w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich: Nkd, Nsm, RC, RNs, RCo, RNc
 • w Wydziale Karnym: K, W
 • w Wydziale Gospodarczym: GC, GNs, GNc, GCo,
 • w Wydziale Ksiąg Wieczystych: Kw, Zd, Ar

 

Sprawy niepodlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach:

 • Cps dla spraw cywilnej pomocy sądow
 • N - wykaz przeznaczony do ewidencji m.in. protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku itp
 • Med – wykaz mediacji
 • WSC dla skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Nsch, Alk, Nmo, Nw, Opm, Op – w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Ko, Kp, Kop,Wp, Wpkz, Śr. zab.,  Wo, NF, D, Wu, Ar,  – w sprawach karnych
 • wykaz osób, na które nałożony został obowiązek wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia,
 • wykaz akt sądu polubownego

 

W postępowaniu wykonawczym określone czynności Sądu ewidencjonowane są na kartach zakładanych dla poszczególnych osób. Zbiory założonych kart jednego wzoru stanowią kartoteki.

Dodatkowo kierownicy wydziałów prowadzą zbiory wokand oraz księgi pomocnicze, takie jak:

 • kontrolka Wab (do rejestrowania spraw, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, oraz sprawy kierowane do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia)
 • kontrolka wysłanych akt,
 • kontrolka terminowego sporządzenia uzasadnień orzeczeń i załatwienia środków odwoławczych,
 • kontrolka zatrzymanych praw jazdy,
 • kontrolka nałożonych kar porządkowych,
 • kontrolka przyznanych kompensat,
 • kontrolka spraw zawieszonych,
 • kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem,
 • kontrolka badań psychiatrycznych "Bp"
 • kontrolka skarg na przewlekłość postępowania,
 • księga depozytów,
 • skorowidze alfabetyczno – numeryczne.

W Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi się - poza wymienionymi wyżej repertoriami -  następujące księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne:

 1. dziennik ksiąg wieczystych Dz. Kw;
 2. dziennik zbioru dokumentów Dz. Zd;
 3. dziennik odpisów Dz. Odp;
 4. dziennik korespondencji ogólnej;
 5. kartotekę "spis właścicieli nieruchomości";
 6. kartotekę "spis uprawnionych do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu”;
 7. kontrolkę wysyłanych akt;
 8. kontrolkę postępowania odwoławczego.

 

W Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej

 • w sprawach rodzinnych i nieletnich prowadzi się wykazy: Nwk, Nwo, Opmk, Alkk, Opk i K oraz kontrolkę W
 • w sprawach karnych prowadzi się wykazy: Doz, O i Kkow oraz kontrolki: Wd, Wn, Pp, Ps i Zawk

 

W sekretariatach wydziałów mogą być prowadzone inne, niewymienione księgi pomocnicze, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do wykonywania zadań wydziału.

 

Rejestr zmian dla: Rejestry i Ewidencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
Zmiana podstawy prawnej, dodanie wykazu N
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-06-06
Publikacja w dniu:
2016-06-06
Opis zmiany:
Dodanie informacji dot. prowadzonych w Sądzie rejestrów, ewidencji i wykazów